شهرستان
سرخه

شهرستان سرخه در عرض جغرافیایی َ29 وْ35 (سی و پنج درجه و بیست و نه دقیقه) شمالی ازخط استوا و در طول جغرافیایی َ12 وْ53 (پنجاه و سه درجه و دوازده دقیقه) شرقی از نصف النهار مبدأ واقع گردیده است. این شهر در ارتفاع 1150 تا1000متری از سطح دریا در حاشیه‌  شمالی دشت کویر قرار دارد و این شهرستان در استان سمنان در فاصله 180 کیلومتری شرق تهران و در 20 کیلومتری مرکز استان قرار دارد. وسعت آن 9222 کیلومتر مربع است
 شهر و حومه‌ آن در بخش جنوبی البرز واقع شده است.قرار گیری سرخه در شرایط آب و هوایی نیمه بیابانی و بارش کم درحدود 135 میلی متر به طور متوسط در طول سال، منابع آب را به شدت محدود کرده است.
تنها منبع آب سطحی سرخه رودخانه سرخه است که از ارتفاعات شمالی سرخه سرچشمه می‌گیرد و مهم ترین عامل مشروب کننده‌  زمین‌های زراعتی سرخه می‌باشد.کمبود بارش و محدود بودن آب‌های سطحی در سرخه ،  از دیرباز مردم را واداشته که برای دسترسی به آب بیشتر ، به حفر قنوات متعددی دست بزنند که تعداد آنها به بیش از ده رشته می‌رسد.
پیشینه تاریخی سرخه: قدیمی ترین نویسنده ای که از سرخه در کتاب خود نامی آورده است «بن رسته» می باشد . او بیش از 1150 سال پیش در کتاب خود «اعلاق النفیسه»سرخه(سره) را شهری در کنار شهر سمنان معرفی کرده است.
صاحب نظران بر اساس آثار به جا مانده ، اسامی محلات و کوچه باغ ها و گویش های سرخه ای ، قدمت شهر و قوم سرخه ای را مربوط به دوره ساسانیان می دانند.

 دریافت فایل توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی شهرستان سرخه

سمنان، خیابان طالقانی، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir