لکه های سرمایه گذاری
استان سمنان

بمنظور کاهش هزینه های مترتب به سرمایه گذاران محترم اعم از مالی و غیر مالی (نظیر زمان)، بهره گیری از خدمات زیرساختی همگن تر، همچنین در راستای مدیریت بهینه منابع استان و پیگیری منسجم تر امور متقاضیان حوزه انرژی های نو، استان سمنان مکان هایی تحت عنوان "لکه های سرمایه گذاری" جهت استقرار واحدهای مذکور جانمایی کرده است.

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir