لکه‌های سرمایه گذاری
استان سمنان

بمنظور کاهش هزینه های مترتب به سرمایه گذاران محترم اعم از مالی و غیر مالی (نظیر زمان)، بهره گیری از خدمات زیرساختی همگن تر، همچنین در راستای مدیریت بهینه منابع استان و پیگیری منسجم تر امور متقاضیان حوزه انرژی های نو، استان سمنان مکان هایی تحت عنوان "لکه های سرمایه گذاری" جهت استقرار واحدهای مذکور جانمایی کرده است


سمنان، خیابان طالقانی، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir