دریافت شناسه یکتا

دریافت شناسه یکتا

صاحبان پروانه های کسب کاغذی(قدیمی )با مراجعه به درگاه ملی مجوزها mojavez.ir به صورت غیر حضوری و رایگان شناسه یکتا دریافت کنند.

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir