بازدید مدیر كل اقتصادی استان از واحد های تولیدی شهرك صنعتی سمنان

بازدید مدیر كل اقتصادی استان از واحد های تولیدی شهرك صنعتی سمنان

شناسایی مسائل ومشکلات تولید کنندگان و کمک به رفع موانع، مسائل و مشکلات واحد های تولیدی هدف اصلی سفر یکروزه وزیر صمت به استان در این بازدید بود.


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان عباس علی آبادی وزیر صمت به همراه استاندار سمنان،علیرضا دیانی نماینده وزیر و مدیر کل اقتصادی استان ، و جمعی از مدیران کل استانی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی سمنان در سفر یکروزه وزیر صمت به استان به منظور شناسایی مسائل ومشکلات تولید کنندگان و کمک به رفع موانع، مسائل و مشکلات از واحد های تولیدی شرکت رویان دارو، شرکت سنک کاران نوین، شرکت خودرو سازی فردا، شرکت توسعه و تولید پویا انرژی، شرکت عقاب افشان در شهرک صنعتی سمنان بازدید کردند.

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir