انتصاب آقای علیرضا دیانی به عنوان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

انتصاب آقای علیرضا دیانی به عنوان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

با حکم دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ، علیرضا دیانی به عنوان نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان منصوب شد

سمنان - خیابان طالقانی- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
+98 23 33321910
info[at]investinsemnan[dot]ir